Pie & AI #2 - AI in Business

ИЛТГЭЛҮҮД

ИЛТГЭГЧ:
Г. Амгалан

АЛБАН ТУШААЛ:
CTO

БАЙГУУЛЛАГА:
Ad-Dice Co., Ltd.

СЭДЭВ:
Өөрийн танилцуулга

ИЛТГЭГЧ:
С. Сарангэрэл

АЛБАН ТУШААЛ:
Дата Аналитикийн Ахлах

БАЙГУУЛЛАГА:
АндСистемс Тех

СЭДЭВ:
Өөрийн танилцуулга

ПАНЕЛ ЯРИЛЦЛАГА

МОДЕРАТОР:
Ч. Алтан-Өлзий

ПАНЕЛИСТУУД:
Г. Амгалан, С. Сарангэрэл

ИВЭЭН ТЭТГЭГЧИД